Våra tjänster

Urvalsundersökningar

Vi erbjuder hjälp med hela processen från design av urvalsundersökningar och enkäter, datainsamling till bearbetning av data och sammanställning av resultat. Vi hjälper dig gärna från start till mål, men kan också ansvara för delar av processen beroende på hur era behov ser ut.

 

Design av urvalsundersökningar och enkäter

Vi tillhandahåller metodstöd vid design av urvalsundersökningar och kan hjälpa till att definiera urvalsramar och utforma urvalsdesign.

Vi erbjuder också stöd vid enkätkonstruktion, oavsett om du behöver hjälp med en översyn av enkätfrågor eller utformande av en helt ny enkät. Vi har lång erfarenhet av att genomföra enkätundersökningar som riktar sig till så väl allmänhet/privatpersoner som företag, organisationer och verksamheter inom offentlig sektor.

 

Insamling av data

Vi genomför datainsamling via webb, app, postala utskick och e-post.

Vår bemannade support besvarar uppgiftslämnares frågor och bistår på andra sätt under datainsamlingsprocessen, till exempel med att genomföra telefonpåminnelser och återkontakter.

 

Bearbetning och analys av data

Efter avslutad datainsamling bearbetar och sammanställer vi resultaten. Vi har stor erfarenhet av hantering och bearbetning av stora och komplexa enkätdata och av att genomföra estimation som kräver kalibreringsestimatorer etcetera. Vi sammanställer därefter resultaten i enlighet med överenskomna analysplaner i tabeller och diagram. Efter avslutad undersökning gör vi en utför teknisk dokumentation av utfört arbete och skriver resultatrapporter i den form ni har behov av. 

Vill du veta mer om våra tjänster?