Uppdrag

Nordiska ministerrådet

För Nordiska ministerrådets räkning har vi utvecklat en informativ och välfungerande statistikdatabas där det är möjligt att studera jämförbar statistik över de nordiska länderna. Allt ifrån statistik om befolkningen – så som sjukfrånvaro, dödsorsaker och migration till hur stor andel av odlingen som är ekologisk och hur medeltemperaturen i de nordiska huvudstäderna utvecklats genom åren finns att hitta. Oavsett om du behöver tillgång till pålitlig statistik i tjänsten eller som privatperson finns här mängder av intressanta och kvalitetssäkrade data presenterad.

För att göra statistiken lättillgänglig har vi även arbetat fram interaktiva grafer och kartor med pedagogiska beskrivningar.

Nordic Statistics database

Nordiska ministerrådet

För Nordiska ministerrådets räkning har vi utvecklat en informativ och välfungerande statistikdatabas där det är möjligt att studera jämförbar statistik över de nordiska länderna. Allt ifrån statistik om befolkningen – så som sjukfrånvaro, dödsorsaker och migration till hur stor andel av odlingen som är ekologisk och hur medeltemperaturen i de nordiska huvudstäderna utvecklats genom åren finns att hitta. Oavsett om du behöver tillgång till pålitlig statistik i tjänsten eller som privatperson finns här mängder av intressanta och kvalitetssäkrade data presenterad.

För att göra statistiken lättillgänglig har vi även arbetat fram interaktiva grafer och kartor med pedagogiska beskrivningar.

Nordic Statistics database

Sociala kompassen Göteborgs stad

På uppdrag av samordningsförbundet Finsam Göteborg har vi tagit fram en social kompass för Göteborgs stad. Med hjälp av data för nio variabler, som exempelvis inkomst och arbetslöshet, har vi gjort en kartläggning och analys av de demografiska och socioekonomiska förutsättningar som göteborgarna och därmed kommunen har. Med hjälp av den sociala kompassen kan Finsam Göteborg planera sina insatser för att de ska få bäst effekt.

Sociala kompassen Göteborgs stad

På uppdrag av samordningsförbundet Finsam Göteborg har vi tagit fram en social kompass för Göteborgs stad. Med hjälp av data för nio variabler, som exempelvis inkomst och arbetslöshet, har vi gjort en kartläggning och analys av de demografiska och socioekonomiska förutsättningar som göteborgarna och därmed kommunen har. Med hjälp av den sociala kompassen kan Finsam Göteborg planera sina insatser för att de ska få bäst effekt.

Sjötrafiken till och från svenska hamnar

Sedan många år tillbaka ansvarar vi för framtagande av statistik kring sjötrafiken för myndigheten Trafikanalys. Statistiken beskriver fartygstrafik till och från svenska hamnar samt fartygens transporter av gods och passagerare. Statistiken omfattar trafik både inom Sverige och till/från utlandet.

Sjötrafiken till och från svenska hamnar

Sedan många år tillbaka ansvarar vi för framtagande av statistik kring sjötrafiken för myndigheten Trafikanalys. Statistiken beskriver fartygstrafik till och från svenska hamnar samt fartygens transporter av gods och passagerare. Statistiken omfattar trafik både inom Sverige och till/från utlandet.

Permanentboende i fritidshus

Pandemin förde med sig förändringar i hur människor vill bo och i hur fritidshus nyttjas. Hur många av fritidshusen har egentligen blivit permanentboenden undrade Värmdö kommun och gav oss i uppdrag att ta reda på det. Vi gjorde en beräkning av hur många fritidshus som permanentas per år och analyserade om inflyttningen till fritidshus skiljer sig vad gäller åldrar mot den generella inflyttningen till kommunen.

Permanentboende i fritidshus

Pandemin förde med sig förändringar i hur människor vill bo och i hur fritidshus nyttjas. Hur många av fritidshusen har egentligen blivit permanentboenden undrade Värmdö kommun och gav oss i uppdrag att ta reda på det. Vi gjorde en beräkning av hur många fritidshus som permanentas per år och analyserade om inflyttningen till fritidshus skiljer sig vad gäller åldrar mot den generella inflyttningen till kommunen.

Skolprognoser för Östersund

Att ha rätt kapacitet av förskole- och skolplatser, på rätt geografisk plats i kommunen, vid rätt tillfälle är en stor utmaning i många svenska kommuner. Alla barn ska erbjudas plats på ett rimligt avstånd från hemmet. Samtidigt ska kommunen använda sina resurser väl och helst inte stå med tomma platser som kostar pengar i onödan. Inte heller går det att stå utan de platser som behövs, utan de behöver vara på plats i rättan tid. Vi hjälpte Östersunds kommun att beräkna hur behoven framöver kommer att se ut så att de kan styra sin kapacitetsplanering utifrån detta.

Skolprognoser för Östersund

Att ha rätt kapacitet av förskole- och skolplatser, på rätt geografisk plats i kommunen, vid rätt tillfälle är en stor utmaning i många svenska kommuner. Alla barn ska erbjudas plats på ett rimligt avstånd från hemmet. Samtidigt ska kommunen använda sina resurser väl och helst inte stå med tomma platser som kostar pengar i onödan. Inte heller går det att stå utan de platser som behövs, utan de behöver vara på plats i rättan tid. Vi hjälpte Östersunds kommun att beräkna hur behoven framöver kommer att se ut så att de kan styra sin kapacitetsplanering utifrån detta.

Öppna skoljämförelser för SKR

Varje år producerar vi på uppdrag av SKR rapporter med jämförande statistik över Sveriges kommuners arbete inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Utifrån offentlig statistik och enkätsvar sammanställer och presenterar vi hur landets 290 kommuner presterar och arbetar utifrån en rad utvalda parametrar. I vårt webbverktyg StudioS kan du jämföra kommunerna med varandra eller ladda ned en rapport per kommun.

Öppna skoljämförelser för SKR

Varje år producerar vi på uppdrag av SKR rapporter med jämförande statistik över Sveriges kommuners arbete inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Utifrån offentlig statistik och enkätsvar sammanställer och presenterar vi hur landets 290 kommuner presterar och arbetar utifrån en rad utvalda parametrar. I vårt webbverktyg StudioS kan du jämföra kommunerna med varandra eller ladda ned en rapport per kommun.

Den offentliga försörjningen

För Samordningsförbundet Uppsala län har vi sammanställt den offentliga försörjningens omfattning för samtliga kommuner och län i landet. Statistiken har bearbetats och visualiseras i vårt webbverktyg StudioS. Här kan du se hur bland annat arbetslösheten, sjukpenningen och det ekonomiska biståndet ser ut i varje kommun, jämföra utvecklingen över tid och uppdelat på kön. Här kan du också se hur detta förhåller sig till den Sverige-variant av sociala kompassen som Statisticon har tagit fram. En sammanställning av kommunernas och invånarnas socioekonomiska och demografiska förutsättningar.

Den offentliga försörjningens omfattning (statisticon.se)

Den offentliga försörjningen

För Samordningsförbundet Uppsala län har vi sammanställt den offentliga försörjningens omfattning för samtliga kommuner och län i landet. Statistiken har bearbetats och visualiseras i vårt webbverktyg StudioS. Här kan du se hur bland annat arbetslösheten, sjukpenningen och det ekonomiska biståndet ser ut i varje kommun, jämföra utvecklingen över tid och uppdelat på kön. Här kan du också se hur detta förhåller sig till den Sverige-variant av sociala kompassen som Statisticon har tagit fram. En sammanställning av kommunernas och invånarnas socioekonomiska och demografiska förutsättningar.

Den offentliga försörjningens omfattning (statisticon.se)

Kvalitetsmätningar för Danderyds sjukhus

För Danderyds sjukhus ansvarar vi för datainsamlingen och rapporteringen av viktiga kvalitetsdata. Med hjälp av vårt verktyg Rapportor skapas enkäter som används för olika typer av mätningar. Dels görs punktprevalensmätningar av till exempel förekomsten av trycksår eller efterlevnaden av hygienrutiner. Andra användningsområden är regelbundna nöjd-patientmätningar samt olika former av medarbetarundersökningar. Rapportor håller reda på all datas organisationstillhörighet så att varje chef enkelt kan ta fram rapporter för sina avdelningar.

Kvalitetsmätningar för Danderyds sjukhus

För Danderyds sjukhus ansvarar vi för datainsamlingen och rapporteringen av viktiga kvalitetsdata. Med hjälp av vårt verktyg Rapportor skapas enkäter som används för olika typer av mätningar. Dels görs punktprevalensmätningar av till exempel förekomsten av trycksår eller efterlevnaden av hygienrutiner. Andra användningsområden är regelbundna nöjd-patientmätningar samt olika former av medarbetarundersökningar. Rapportor håller reda på all datas organisationstillhörighet så att varje chef enkelt kan ta fram rapporter för sina avdelningar.